Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Ako viesť diskusiu o očkovaní


Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi právo na ochranu zdravia – v podstate teda aj právo na ochranu pred škodlivými zákrokmi medicíny či právo na ochranu pred tými, ktorí na základe nevedomosti, nedostatočnej informovanosti či neovereniu určitých informácií vykonávajú v dobrom úmysle lekársky výkon, ktorý v sebe skrýva určité riziko poškodenia pacienta.

 

Na slovensku nebola nikdy vykonaná žiadna štúdia, ktorá by porovnávala zdravie a úmrtnosť očkovaných voči neočkovaným. Očkovanie je taký zásah do organizmu, ktorý má dlhodobé a komplexné zdravotné následky a nieje teda možné porovnávat len štúdie jednotlivých vakcín, ale treba ich porovnať komplexne, aby sme zistili ich vzájomný synergický účinok. Bez takejto štúdie nieje teda nijakým spôsobom možné vyhodnotiť, aké účinky na zdravie má očkovanie.

 

Zákonodarci teda nemajú žiadne vedecké podklady, ktoré by vyhodnocovali zdravie očkovaných ľudí a porovnávali ho so zdravím neočkovaných. Pritom urobiť také porovnanie je vedecky nenáročné a finančne nenákladné. Stačí len nazrieť do zdravotných záznamov, zapísať ich do tabuľky a navzájom porovnať. 

To, že zákonodarci sa spoliehajú len na výsledky štúdií firiem ktoré vakcíny vyrábajú, je veľmi nezodpovedné a riskantné. Je totiž nemožné si tie výsledky overiť. Nikto nevie čo testovaným subjektom naozaj vpichli a či to správne zapísali. Dokonca ani samotné testované subjekty to nevedia. 

Preto by sme mali žiadať, aby si štát konal svoju povinnosť a porovnávacie štúdie urobil. 

 

 

V minulosti komunisti, fašisti, nacisti, marxisti a dnes neomarxisti (prezlečení za progresivistov) už predviedli tú svoju cestu do pozemského „raja“, čoho neodmyslitenou súčasťou je/bolo, že sú/boli určité témy zakázané (tabu) a na určité témy je/bol stanovený „jediný správny názor“. Príkladmi „jediného správneho názoru“ o očkovaní sú:

„Očkovanie je bezpečné a účinné a zachránilo desiatky miliónov životov.“

„Bez očkovania by ľudstvo vyhynulo.“

„Musíme zaočkovať (takmer) všetkých, aby sme vytvorili „kolektívnu imunitu“ a chránili tým aj tých, čo očkovaní nemôžu byť pre zlý zdravotný stav.“

„Očkovanie síce veľmi výnimočne (1 prípad z milióna) má závažnejšie nežiaduce účinky, ale celkový prínos očkovania vysoko prevyšuje riziká.“

 

    Príkladom zakázanej témy, ktorú keď otvoríte, okamžite budete onálepkovaní za konšpirátora, pavedca, anti-science (proti vede), bludára, tmára a niekedy dokonca až fašistu, či spochybňovača holokaustu, a nikto sa o tom nebude chcieť s vami vecne baviť, je autizmus z očkovania (tzn. zapríčinený očkovaním, resp. ku ktorého vzniku očkovanie významnou mierou prispelo).

    V skutočne demokratickej a slobodnej spoločnosti však nemožno nikoho vyradiť z verejnej diskusie svojvoľným nálepkovaním, ale jedine ak vecným preukázaním omylu či (v horšom prípade) vedomého klamstva/zavádzania. A nemožno ani zakázať diskusiu na nejakú tému.

 

    Na druhej strane: mnoho vecí, ktoré veľká časť národa považuje za otázku postoja či názoru, v skutočnosti nie sú otázkou subjektívnych názorov a postojov, ale otázkou doložiteľných/overiteľných faktov a jasnej bezchybnej logiky. Nie je teda v poriadku, ak na námietku, že očkovanie je nebezpečné či rizikové, niekto odpovie, že „to je váš názor. Môj názor je, že je bezpečné a významnejšie nežiaduce účinky sa objavujú len u nanajvýš jedného z milióna očkovaných“, keď v príbalovom letáku každej vakcíny sú medzi nežiaducimi účinkami očkovania uvedené aj závažnejšie záležitosti s oveľa vyššou častosťou (napr. 1 zo 100 očkovaných). Jedným zo základných logických pravidiel je „Contra factum non datur argumentum.“ („Proti faktom niet argumentov.“) a ak sa niekto snaží zoči voči jasne doloženým faktom stále obhajovať svoje preukázateľne nepravdivé výroky tvrdením, že to je „môj názor a ja mám na svoj názor právo“, robí zo seba hlupáka. Samozrejme, nie je zakázané robiť zo seba hlupáka, ale takýto človek nie je schopný vecnej diskusie a nemá cenu s ním strácať čas.

    Namiesto skákania si do vlasov, urážania, povyšovania sa skrz nejaké papiere z nejakých škôl, ponižovania iných, ktorí tie papiere nemajú, a podobných kontraproduktívnych taktík by bolo lepšie napísať (keď vôbec nejakú, tak) vecnú kritiku:

tieto a tieto fakty (odkaz na zdroj, prípadne osobná či sprostredkovaná skúsenosť) sa javia byť v rozpore s tým, čo tvrdí príspevok/komentár niekoho iného
toto a toto logicky nesedí (logická chyba/prešľap)
„ale sú aj prípady, kedy to je inak, viď…“
    Takáto (vecná) diskusia bez rozbúrených emócií by bola obohatením, prinajmenšom pre tých, čo sú otvorení novým poznatkom a nemyslia si, že pojedli všetku múdrosť sveta.

    Asi by to v záujme zlepšenia úrovne diskusií (nielen) na internete chcelo trochu sebareflexie (pohľadu do zrkadla duše) a sebaspytovania:

Prečo ma názor/skúsenosť/fakt/logický vývod niekoho iného vytáča, vzbudzuje vo mne negatívne emócie, vyvádza ma z rovnováhy?
Prečo mám potrebu namiesto vecných otázok a vecných odpovedí niekoho iného ponižovať a/alebo seba vyvyšovať nad iných? Však vecná debata nie je závislá od toho, KTO to hovorí, prípadne KDE to hovorí, ale len od (pokiaľ možno overiteľných/doložených) faktov a jasnej logiky. Nie je podstatný autor, ale či to je naozaj pravda. Naopak — keď sa sústredíme na zhadzovanie oponenta (ad hominem) a/alebo zbožňovanie nejakej (študovanej či morálnej) autority (ad verecundiam), tak tým vlastne priznávame, že vecné argumenty v podstate nemáme, že naše postoje a názory stoja na vode. Chcem teda verejne priznať, že vlastne nemám vecné argumenty, keď útočím na osobu oponenta namiesto vecnej protiargumentácie?
Prečo namiesto oboznámenia sa s názormi, postojmi, predloženými faktami a logickými vývodmi niekoho iného, ktoré sú v rozpore s mojím doterajším názorom či postojom, namiesto zváženia argumentácie toho druhého a prehodnotenia (možno vratkých) základov svojho vlastného presvedčenia (čo ak som sa doteraz mýlil(a) alebo niečo zle pochopil(a) či interpretoval(a)?) sa zablokujem a chrlím síru? To vážne (podvedome či polovedome) chcem zotrvávať v omyle? Je mi milší vlastný sebaklam než pravda z úst niekoho iného? Alebo je to lenivosť myslieť či neochota priznať si chybu? Domnievam sa, že si ma ľudia budú menej vážiť, keď sa priznám, že som sa v tom či onom mýlil(a)?
Prečo vlastne mám tendenciu brániť svoje chyby, omyly a nedostatky namiesto toho, aby som na to vynaloženú energiu, čas a prostriedky venoval radšej na sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie? To naozaj chcem radšej prešľapovať na mieste či stagnovať, než aby som zapracoval(a) na tom, aby bol zo mňa lepší človek?
    Neposúva nás vpred to, že nás všetci len chvália a súhlasia s nami. Pochvala môže potešiť a povzbudiť, a preto je vítaná i do istej miery potrebná, ale sú to práve pochybnosti a kritika, čo je hnacím motorom pokroku a zdokonaľovania vo vede i na životnej ceste úprimného (k iným i k sebe samému úprimného) jednotlivca, hoci treba poznať mieru, lebo nadmiera kritiky môže človeka zdeprimovať. Zbožňovanie autority (či už nejakého „vedca“, „gurua“, „študovaného lekára“ alebo seba samého) však vedie k zaspaniu na vavrínoch, k pýche, k vytvoreniu priestoru pre korupciu (zneužitie — neraz nezaslúženej — dôvery) a k následnému úpadku, najprv duchovnému a s určitým oneskorením aj fyzickému.

    Ale keď už kritizovať, musí to byť kritika:

vecná (nie osobné útoky, ale poukaz na chybu v predložených údajoch či chybný logický postup)
konkrétna (čo konkrétne je chybné, nie paušálne tvrdenia)
presná (neprekrúcať význam, nevkladať druhému do úst to, čo nepovedal, nedomýšľať si, ako to kto myslel, lebo nevidíme druhým do hlavy)
podložená (žiadne výmysly, ale overiteľné/doložiteľné fakty)
logická (musí sa riadiť pravidlami výrokovej logiky, dávať zmysel a neprotirečiť si sama sebe)
adresná (kto presne urobil chybu, nie kolektívna vina)
konštruktívna (cieľom je zlepšenie niečoho alebo niekoho, nie potopenie, poníženie, zničenie apod.)
    Ak taká nebude, neprinesie nikomu nič dobré a je to stratený čas a sila, ktorá sa dala využiť na niečo skutočne dobré.

    A ak sa znesie na vašu adresu kritika, čo tieto požiadavky nespĺňa, namiesto oplatenia rovnakou mincou bude lepšie klásť otázky:

Ktoré z mojich tvrdení je podľa vás nesprávne? Poprosím presný citát.
Ktorá z mnou uvedených skutočností podľa vás nie je pravda?
Kde mám chybu v logike?
Ktorými zdrojmi môžete vaše tvrdenia podložiť?
Ako by ste to vy napísali/povedali/urobili lepšie než ja?
Z čoho usudzujete, že som si myslel to-či-ono, keď som si v skutočnosti myslel niečo iné?
Prečo mi pripisujete niečo, čo som nespáchal?
    Netreba sa nechať vyprovokovať a keď si niekto nedá rady, stále útočí na vašu osobu a nie je ochotný/schopný odpovedať na tieto a im podobné otázky, je to buď fanatik alebo zaplatený diskutér, pričom ani s jedným nemá cenu strácať čas. Treba potom diskusiu ukončiť s tým, že „Keď nemáte vecné argumenty, nemám sa s vami o čom baviť.“

 

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/o-kritike-a-vasnivych-diskusiach-na-internete/?fbclid=IwAR36eUekwnug9wTdApN62IxzWbnS5WnzyUeFdcq0TS-YXjSODMpgf5ITw6M


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: