Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Pavol Nemeš a jeho nezmysly


Kto je to Pavol Nemeš?

Pavol Nemeš je obyčajný človek, ktorý si myslí že niečo vymyslel, pritom len nechápe základné princípy fyziky.
Je to človek čo tvrdí že vymyslel perpetum mobile, nekonečný zdroj energie. Avšak len sa pomýlil, lebo nevie počítať a ani triezvo uvažovať.
O jeho nezmysloch som sa prvý krát dozvedel tu:
http://energieupramene.blogspot.sk/2013/01/generator-input-120w-output-300w.html

 

Všetko pekne vysvetlím aj pre nechápavích

Ja to tu dopodrobna rozoberiem a vysvetlím v čom sa mýli a prečo sa mýli, tak aby to pochopili aj menej chápavý ľudia. Podmienkou však je že musia byť chápavejší ako on, lebo aj napriek tomu že som sa mu to pokúšal viackrát podrobne na základe množstva príkladov vysvetliť, tak to stále nepochopil a neuznal si chybu. Dúfam teda že priemerná populácia nieje taká nechápavá. Čo by snáď nemal byť problém.

Čo teda tvrdí Pavol Nemeš?

Nemeš generátor - Input 120W/ Output 300W

Nájdeme vzorec pre výpočet energie prúdiaceho vzduchu na m2:

E = 0,5 x 1,225 x v   pričom v je rýchlosť vetra v m/s
Podľa tohoto vzorca vypočítame energiu prúdiaceho vzduchu v aerodynamickom tuneli spoločnosti BMW, ktorý má priemer 8m a vzduch v ňom prúdi rýchlosťou až 300 km/h, čo je 83,3 m/s:
E = 0,5 x 1,225 x 83,33   = 354030 W/m2
Túto hodnotu vynásobíme plochou, ktorou v tuneli s priemerom 8m prúdi vzduch, keďže sme vypočítali energiu prúdiaceho vzduchu pri rýchlosti 83,3 m/s (300 km/h) na ploche 1 m2
Plocha, ktorou v tuneli s priemerom 8 m prúdi vzduch = π x r2 to je: 3,14x16=50,24 m2
Teraz už len vynásobíme celú plochu s energetickou hodnotou prúdiaceho vzduchu na 1 m2a dostaneme celkovú energiu prúdiaceho vzduchu v tomto tuneli:
50,24 x 354030 = 17786467 W teda 17,7 MW
Tu sú tieto prepočty potvrdené odborníkmi z odboru fyziky:
1 otázka:  Je správny prepočet energie prúdiaceho vzduchu E=0.5 x 1.225 x v3 kde „v“ je rýchlosť vetra v m/s, ktorý sa dá nájsť na stránke:
Odpoveď:  áno
RNDr. Aba TELEKI, PhD.
Vedúci Katedry fyziky
Fakulta Prírodných Vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Odpoveď:  Ano je spravny, je to energia prud. vzduchu na m2 za 1 sek.
Julius Cirak 
STU Bratislava
 

Vysvetlenie nezmyslov a klamstiev

Nezmysel č.1

Vzorec na výpočet energie pre vonkajšie veterné turbíny sa nedá pre prípad tunela použiť.
Vzorec je totiž určený na výpočet energie prúdiaceho vzduchu v atmosfére a používa sa pre veterné turbíny volne uložené na priestranstve a teda vzduch tam prúdi rovnomerne, kdežto v tunely vzduch prúdi najrýchlejšie v strede a pri krajoch tunela vzduch takmer stojí.
Ako správne potvrdili páni vedci, tak vzorec je správny, avšak pre náš prípad nepoužiteľný!
Vzorec na prúdenie vzduchu v tunely je úplne odlišný a oveľa zložitejší. Nakoľko tam záleží na hustote vzduchu, teplote vzduchu, šírke tunela a aj od materiálu stien tunela.
Samozrejme si pán Nemeš vybral zrovna vzduch ktorý prúdi v strede tunela, takže mu samozrejme vychádzajú premrštené hodnoty, lebo ignoruje pomaly prúdiaci vzduch po okrajoch.

Pánovy Nemešovy vôbec nevadí že pri rozbehu vzduchu do neho pumpoval výkon 4,4kW a ten sa premieňal na kinetickú energiu. A že vzduch má rýchlosť práve kôli tomu. Túto rýchlosť však bude mať len dovtedy, dokedy ju nezačneme odčerpávať. Ak totiž do obehu pridáme turbínu, tak kinetická energia nikdy nevystúpi na takéto vysoké hodnoty. Preto treba vychádzať z reality a nie počítať s nezmyslami.

 

Kinetická energia rovnomerne prúdiaceho vzduchu vychádza zo vzťahu:

Ek= 0,5*m*v2

Čiže to aplikujeme na vzduch:

E = 0.5 * S * ρ *

S - plocha [ ]; ρ - hustota vzduchu [ kg/m³]; v - rýchlosť vetra [m/s]

Výsledok je v Jouloch - J
 

Ak chceme počítať výkon, tak tam musíme dosadiť čas za ktorý sa vykonáva určitá práca W
 

  • Priemerný výkon je podielom celkovej práce W a doby t za kterú bola práca vykonaná, tzn.

P_s = frac{W}{t}

Kinetická energia vzduchu v tunely samozrejme nieje v celom priereze tunela konštantná a preto nieje možné použiť vzorec pre energiu vetra v exteriéry.

Kinetická energia je forma energie, ktorú má teleso len dovtedy, dokedy ju nezačneme odčerpávať. Čiže myslieť si že ak tam dáme turbínu, tak nám vzduch bude prúdiť rovnako rýchlo je holý nezmysel.

Kinetická energia sa akumuluje, teda ak telesu dodávame energiu, ono stále zrýchľuje až do bodu kedy odpor nieje taký veľký ako výkon motora, ktorým vzduch trie o steny tunela. To isté platí ak poháňame auto, alebo akúkoľvek hmotu vo vesmíre. Aj magnetický vlak môžeme poháňať slabým motorom a ak bude jazdiť vo vákuu a nebude mať žiaden odpor vzduchu ani koľajníc, tak môže nabrať takmer rýchlosť svetla. Ale keď jeho energiu začneme odčerpávať, tak získame len toľko, koľko sme do neho vložili, ale vždy nastávajú nejaké tepelné straty, takže dostaneme ešte menej.
Rozbehnúť a spomaliť vlak alebo vzduch, je presne to isté. Obe sily totiž musia prekonať len zotrvačnosť telesa, ktorá je priamoúmerná váhe telesa. Záleží len od toho v akom stave sa nachádza pozorovateľ. Ak sa pohybuje s telesom a my ho zastavíme, tak jemu sa zdá že sme ho práve rozbehli. Keď sa nepohybuje s telesom, tak sa mu zdá pravý opak.
 

Nezmysel č.2

Vo fyzike sa z kinetickej energie nedá počítať výkon ak ju nechceme odčerpať celú, alebo ak nepoznáme účinnosť turbíny. Lebo ak začneme kinetickú energiu využívať, tak sa objekt, ktorý je v pohybe začne okamžite spomalovať. Výkon sa dá počítať jedine z práce. Pri veterných turbínach odoberáme takú malú časť energie z vetra, že ho prakticky nespomalíme. Preto je tam možné si ho idealizovať, a jeho kinetickú energiu brať ako vykonanú prácu ak rátame s účinnosťou turbíny.

 

Avšak z kinetickej energie vzduchu v tuneli to nieje možné, lebo akonáhle začneme zo vzduchu odčerpávať energiu napríklad cez turbínu, tak vzduch začne automaticky spomalovať a vykonávať prácu. Preto musíme poznať ako účinná je turbína a k tomu prispôsobiť výpočet. Kde jej účinnosť na odčerpanie kinetickej energie sa bude klesajúcou rýchlosťou znižovať až dokedy sa kinetická energia takmer úplne neodčerpá. Keďže však turbína nemá 100% účinnosť, tak nieje schopná úplne odčerpať kinetickú energiu. Akonáhle však dosiahne svoj limit, tak potom odčerpáva už len energiu aktuálne dodávanú príkonom ventilátora.

Avšak tento vzorec tiež nemôžeme v tomto prípade použiť!

Preto, lebo ak by sme do tunela dali turbínu, tak by sa okamžite začal vzduch spomalovať a teda by neprúdil 300km/h, ale menej, a stále by sa spomaloval. Dokedy by sme neodobrali z neho všetkú naakumulovanú kinetickú energiu, ktorú sme do neho naakumulovali pri rozbehu vzduchu v tunely.

Treba si totiž uvedomiť, že vzduch poháňame umelo a ak ho začneme spomalovať, tak stratí rýchlosť.
Vzduch v atmosfére spomalíme až za turbínov, ale vzduch v tunely sa chová ako pevná látka lebo je v ňom uzavretý a jedna častica poháňa druhú, teda ak spomalíme jednu, spomalí sa aj tá pred ňou. Čiže ak by sme spomalili vzduch za turbínou, spomalí sa vzduch v celom tunely.

Preto je zásadný rozdiel v počítaní výkonu vzduchu v tunely a v atmosfére.

Výsledok? Pán Pavol Nemeš nevie počítať a aplikuje nesprávne vzorce a ignoruje fakty a realitu.

 

Vysvetlenie čo sa deje v tunely od začiatku do konca
 

Prečo vzduch v tunely ide tak rýchlo?
Ak zapneme v tunely ventilátor, ktorý má príkon 4,4kW, tak nám začne odoberať 4,4kW výkonu a to hneď od začiatku zrýchľovania.

Táto energia keďže zatiaľ nemá kam unikať, tak sa mení na kinetickú energiu, teda rýchlosť a trením sa aj zvyšuje teplota vzduchu a klesá jeho hustota. To sa deje až dovtedy, kedy trenie o steny tunela nieje rovnajúce sa príkonu ventilátora, teda 4,4kW. Keby sme celý tunel dali do kalorimetra, tak by sme namerali jeho tepelný výkon rovnajúci sa príkonu ventilátora.

Ak by sme do tunela dali turbínu, ktorá by bola napojená na alternátor, ktorý by generoval elektrickú enerigiu, tak by sme spomalili vzduch v tunely, a znížilo by sa trenie, znížilo by sa tepelné vyžarovanie tunela, a časť energie by sa premenila na elektrickú energiu. V skutočnosti by sme premenili naspäť na elektrickú energiu odhadom tak 20% energie príkonu a zbytok by sa vyžiaril tepelnými stratami cez steny tunela a teplom cez zohriaty alternátor.

Kinetická energia hmoty o ktorej hovorí P.Nemeš nieje nič veľké a rýchlo sa odčerpá. Je to to isté ako keby sme motorom poháňali kolotoč. Tiež by sme ho roztočili časom do vysokých otáčok a keby sme odčerpali  vzduch a dali ho na magnetické ložiská, tak by sa točil donekonečna, dokedy by sme ho nespomalili, ale pri spomalení by sme nezískali viac energie ako sme do neho uložili pri zrýchľovaní.

 

Realita vonkajíšch veterných turbín

Veterná turbína patrí medzi najmodernejšie zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktorej funkčnosť spočíva v odoberaní kinetickej (pohybovej) energie (Ek) z vetra a premieňa ju na mechanickú energiu rotujúcej turbíny. Takéto odobratie kinetickej energie vetra spôsobuje jeho spomalenie, avšak ide len o objem vzduchu, ktorý prechádza priamo cez opisujúcu plochu rotujúcej turbíny. V reálnej praxi nie je možné, aby veterná turbína úplne zastavila masu vzduchu, tak že by sa za ňou nahromadila veľká masa vzduchu, preto maximálna možná kinetická energia vetra, ktorú veterná turbína môže premeniť na mechanickú energiu je 59,26 %. K tomuto číslu pri svojich výskumoch dospel pán Betz, podľa ktorého bol pomenovaný tento faktor ako betzov limit (označujeme ho Cp). Reálne je účinnosť veterných turbín ešte o niečo menšia. Mechanický výkon turbíny sa vypočíta:     

 

P=0,5* Cp*P*A*v3

Cp=betzov limit=0,5926
p = hustota vzduchu=1,22 kg/m^3
A = plocha veternej turbíny
v = rýchlosť vetra
Reálne podmienky: výkon veternej turbíny na 1 m2 plochy o rýchlosti 3 ms-1 je 9,76 W.
výkon turbíny pre tú istú plochu, ale pre rýchlosť vetra 12 ms-1 je 624 W.

 

Tento výpočet však nemôžeme použiť na výpočet výkonu vzduchu v uzavretom priestore.

Výpočet predpokladá že vzduch sa pred turbínou následkom odoberania energie nespomalí.

 

Vráťme sa späť do reality (cenzúra blogu)

 

Na predmetnom blogu http://energieupramene.blogspot.sk/2013/01/generator-input-120w-output-300w.html

Sa Pavol Nemeš vyjadruje že zdravá populácia je tá čo mu verí a tý čo neveria jeho klamstvám sú akože chorý. Pritom je to práve naopak. Je iróniou že hlupáci si navzájom pritakávajú a ľudí, ktorý sa veci rozumejú považujú za hlupákov.
Ja som na uvedenom blogu aj uverejnil pár príspevkov, ale samozrejme boli automaticky vymazané lebo oponovali tvrdeniam P. Nemeša. Napokon mi predsa len príspevok uverejnili. Je teda jasné že uvedený blog je cenzúrovaný len tým smerom, ktorý vyhovuje jeho prevádzkovateľovy a je teda krajne neobjektívny.

 

Príbeh pokračuje

P. Nemeš si ale nedá pokoj a napriek tomu že som mu aj osobne cez emaily vysvetlil celú problematiku, tak to buď nepochopil, alebo jednoducho si na tom chce vybudovať svoju kariéru, lebo napísal už aj knihu, ktorú predáva a taktiež údajne podľa jeho slov založil akciovú spoločnosť, ktorej akcie predáva. Tiež sa vyjadril, že vraj nejaká česká firma sa chce podielať na výrobe ale neuviedol aká. Takže sú to podla mňa len ďalšie klamstvá ako z ľudí vylákať peniaze. Nedalo mi preto nezareagovať na výzvu, ktorú dal v rádiu slobodný vysielač.

"Dňa 11.11.2013 v relácii informačná vojna v Slobodnom vysielači vyhlásil, že vyplatí odmenu 500.- Eur tomu, kto v priamom prenose vyvráti matematicky moje tvrdenie, že Newtonov zákon o pôsobení síl je nesprávny, teda že teleso pôsobiace silou samo na seba je schopné začať sa hýbať, či meniť smer, alebo rýchlosť svojho pohybu. "

K tomu dal nezmyselný nákres z ktorého chce počítať nejaké sily? No najskôr by sa mal naučiť kresliť technické výkresy, lebo z tohoto výkresu nieje nič jasné. Slovná úloha žiadna. Potrebné parametrie skoro žiadne. Výzvu som teda prijal, aj keď najväčšia výzva bude vlastne to, prísť na to, čo vlastne chce P. Nemeš počítať.


Po návšteve slobodného vysielača

 

link na reláciu tu:

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=informacna%20vojna%20-%2010.12.2013.mp3

 

Som pochopil zadanie Pavla Nemeša.

Je ťažké reagovať priamo vo vysielaní na všetky otázky, lebo je tam veľa rušivých podnetov, hlavným rušivým elementom bol pán Nemeš.

Neviem až tak presne čo chcel pán Nemeš dokázať svojimi tvrdeniami, ale budeme sa baviť o tomto obrázku. Pán Nemeš si zrejme myslí že sa celý objekt začne vo vesmíre pohybovať sám od seba. Alebo že snáď naberie nejaký priamočiary pohyb?

Ono v skutočnosti je pravda že ak na tom predmete budeme mať napríklad pohyblivé kyvadlo, ako je znázornené na obrázku a napríklad nejaká pružina mu udelý pohyb, tak naozaj sa pohne aj celý predmet a záleží od toho v akej polohe kyvadlo zastaví. Lebo ak napríklad zastaví v polohe dolu, tak oproti polohe keď bolo hore bude celá deska trocha posunutá vpravo hore, lebo kyvadlo sa na doske posunulo vľavo dole. To znamená že ťažisko celého predmetu musí byť vo vesmíre stále v tej istej súradnici a aby to bolo zabezpečené tak sa to kompenzuje tým že hmota sa stále vyvažuje. To znamená že energia, ktorá posunie kyvadlo vľavo dole, v bode uchytu kyvadla posunie aj s doskou. A to presne v pomere hmoty posunutého kyvadla. Čiže rovnaká hmota akú má kyvadlo sa akoby posunie v jeho protismere. Ak sa ale kyvadlo zastavý presne v polohe v akej začalo, tak celá doska bude mať rovnakú neposunutú polohu.

 

V reále to znamená že to vlastne bude istý druh vybrátoru, ktorý sa bude triasť, lebo kyvadlo voči celému predmetu bude vykonávať kmitavý pohyb a celý predmet na ktorom je kyvadlo uchytené bude vykonávať  opačný pohyb voči kyvadlu, tak aby ťažisko predmetu bolo vždy zachované na rovnakom mieste v priestore. Predmet teda nieje schopný sa žiadnym spôsobom vychýliť zo svojho ťažiska. Nieje schopný meniť ťažisko a ani nijak inak sa pohybovať v priestore, len tak, že jeho vzájomné súčiastky sa môžu pohybovať navzájom voči sebe, ale vždy ťažisko celého predmetu v priestore zostane na rovnakom mieste.

 

Takže ako v predošlom výmysle pána Nemeša sme získali zasa len ďalší exotický ohrievač, lebo jediný úžitok z takéhoto prístroja by bolo teplo, ktoré by vytváral, ak by sme do neho dali zdroj energie, ktorý by tým kyvadlom hýbal.

Teraz som si vypočul pár častí z relácie a napríklad P.Nemeš tvrdil, že človek zatvorený v krabici nemôže s ňou skákať a že to porušuje Newtonov zákon. Bol by som veľmi rád, keby mi vysvetlil ako ho porušuje. On uviedol, že teleso pôsobiace samo na seba sa nemôže pohybovať. Ale toto nieje teleso pôsobiace samo na seba. Je to pôsobenie dvoch telies na seba navzájom. Prvé teleso je totiž krabica a druhé je Zem. Ak niekto skáče v krabici, tak sila jeho nôh sa prenáša prostredníctvom krabice na zem.


Výpočty
 

Link na všetky výpočty nemeša aj s mojimi opravami nájdete > tu <.

Vysvetlenie som sa snažil v dokumente podať tak názorne ako to len šlo, aby to pochopili po dôkladnom prečítaní aj menej chápavý jedinci, alebo jedinci, ktorý sa vo fyzike až tak dobre nevyznajú.

Dôkladne som analizoval všetky Nemešove výpočty a dospel som k nasledovnému.
Autor nielen že si vymýšľal nové nezmyselné vzorce, on si aj vymýšľal veličiny, a vzorce použil úplne nesprávnym spôsobom. Nenašiel som vo výpočtoch jediný správne použitý vzorec. Autor si pletie veličiny ako je energia a sila. Nechápe pôsobenie síl a nieje mu jasný vzťah váhy a kineticej energie. Nechápe čo je to kinetická energia. Jeho tvrdenia sa neoprierajú o jediný matematický či fyzikálny dôkaz. Autor žiadnym matematicko fyzikálnym dôkazom nielen že nepotvrdil svoje tvrdenie, ale v celom dokumente nedokázal správne vypočítať žiadnu silu, energiu, alebo rýchlosť. Je možné že v niektorom výpočte som mohol aj ja urobiť menšiu chybu, ale rozhodne sa moje výpočty zakladajú na doteraz známich fyzikálnych zákonoch a vzorcoch a som si istý že som ich správne použil, čo by mi potvrdil aj odborník z oblasti fyziky, nakoľko sú uvedené vzorce veľmi jednoduché.

Toto je už druhý krát, kedy som fyzikálne vyvrátil že autor má chybné výpočty a nielen chybné v presnosti ale chybné v základnej logike použitia vzorcov. A preto si budem u autora uplatňovať finančnú odmenu, ktorú oficiálne 2x vyhlásil vo verejnom vysielaní na slobodnom vysielači a verejne sa zaviazal že vyplatí odmenu 500 EUR osobe, ktorá mu matematicky a fyzikálne dokáže jeho omyl. V prípade že mi odmenu nevyplatí, budem túto požadovať súdnou cestou, ako aj čas a náklady na súdne vymáhanie pohľadávky.


Celý tento príklad sa dá jednoducho overiť na jednoduchom experimente a to tak, že rovnaké zariadenie umiestnime na vodnú hladinu. Okrem vybrácií však nezískame žiaden pohyb a energiu minieme úplne zbytočne.

 

Tak som si znova prešiel všetky výpočty P.Nemeša, ktoré uviedol v dokumente a ani jeden fyzikálny vzorec nevypočítal správne. Jediný správny údaj, ktorý vypočítal je obvod kruhu (matematika), ktorý som aj ja využil pre svoje výpočty.  Ak aj uviedol niektoré vzorce správne, tak do nich dosadil nesprávne veličiny a to čo počítal už sme mali vypočítané. Jediné správne vypočítané vzorce sú v dokumente moje opravy (modré písmo), ktoré si môže každý overiť na wikipédii, z ktorej som ja vychádzal a okomentoval som to tak, aby to každý pochopil.

 

Zhrnutie


Z autorových tvrdení a výpočtov je jasné. Že autor nemá ziadnu predstavu o fyzike a počítaní základných a najednoduchších výpočtov. Vzorce, ktoré som použil sú tie najjednoduchšie vzorce a treba ich len vedieť správne použiť.


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


12345>>>
Laco 13.12.2018 11:32:16

@Tomáš to sa síce točí, ale energiu z toho nezískaš. Vo vesmíre ak sa niečo točí, tak to nemá odpor a teda sa to bude točiť donekonečna. Na začiatku tomu však musíš dať energiu aby sa to točilo.
Tomáš tomibbxbb(zavináč)gmail.com 22.12.2017 23:24:49

Aj Zem sa točí zadarmo a koľko rokov !
Laco 5.2.2016 03:00:52

To si nechajte na gramatické okenko :-D Osobne dávam tomu čo vymyslel slovenskú gramatiku 5 za inteligenciu.
Vladimír kor(zavináč)gratex.com 3.2.2016 20:30:48

A ešte: Dôkladne som analyzoval...
Vladimír kor(zavináč)zmail.sk 3.2.2016 20:21:40

Len drobnost: ...bude istý druh vibrátoru. Máte tam Y.
slavo 28.3.2015 14:55:26

Dobry den.Pan Nemes uz ma nieco nove, dokazatelne ?Uz nejaka technologia bezi na jeho napade? Nechce sa p.Nemes vyjadrit , ci to nacom pracuje uz ma niekde v prevadzke a je to funkcne???Dik za odpoved
juraj jkocis63(zavináč)gmail.com 17.2.2015 15:19:38

Pán Ides,poznám pána Nemeša a som rád,že ste sa pustil do vyvracania jeho nezmyslov. Čítal som váš blog a počuval aj Slobodný vysielač a máte u mňa 100% podporu a tých 500Eur si zaslúžite. Viete konfrontácia s p.Nemešom je ako keď sa rozprávajú dvaja ludia z rôznych civilizácií.Na druhej strane Pala obdivujem lebo dokáže bojovať s "veternými mlynmi" a čítal som aj jeho knižku-doporučujem.Nevtonové zákony platia a v našom vesmíre aj platiť budú. Vyvrátiť by ich mohol len rukolapný dôkaz. J.K.
Disney 21.1.2015 17:44:24

Pán Nemeš hovorí o mobilnom telefóne ktorý sa pohybuje po stole, a tvrdí že to je dôkaz že teleso na ktoré nepôsobí žiadna vonkajšia sila sa nemôže pohybovať alebo meniť smer či rýchlosť pohybu. Pretože na zemi na všetko pôsobí gravitácia a teda mobil pôsobí na podložku a podložka pôsobí na mobil opačne. Keď vibruje, tak jednak ako Laco správne povedal mení svoje ťažisko, ale za druhé, je tu odstredivá sila, ktorá pôsobí vždy v smere, v akom je závažie voči osi motorčeka upevneného v mobile. A táto odstredivá sila, V prípade, že os otáčania závažia je kolmá na vektor sily spôsobenej gravitáciou ktorou pôsobí mobil na podložku, tak vektor odstredivej sily striedavo pôsobí v súhlase s touto gravitačnou silou proti podložke, potom do jednej strany, potom proti gravitačnej sile, do druhej strany a znova dole. Je známe, že pri kontakte dvoch telies je potrebná určitá konkrétna sila, aby sa tieto predmety začali voči sebe pohybovať. Môžeme si to ukázať napr. na knihe ktorá leží na stole. Začneme na knihu z jednej strany tlačiť silou, ktorú postupne zvyšujeme. Kniha je spočiatku nehybná a so zvyšovaním sily až do určitého momentu sa nič nedeje. V momente, keď pôsobiaca sila prekročí určitú hranicu, sa kniha dá do pohybu. Tento bod uvedenia do pohybu odpovedá sile, ktorá sa označuje ako Pokojová trecia sila a dá sa vypočítať ako súčin sily pôsobiacej medzi telesami a súčiniteľa pokojového trenia. Ten závisí na materiáloch trecích plôch telies. Akonáhle uvedieme našu knihu do pohybu, tak sa naše trenie mení zo statického na dynamické. Čo je podstatné, je ale to, že keď sú trené telesá voči sebe už v pohybe, tak na seba pôsobia MENŠOU trecou silou, ako keď sú v pohybe. Hodnoty súčiniteľov pokojového a pohybového trenia pre niektoré kombinácie materiálov sú na http://sk.wikipedia.org/wiki/Trenie . Súčiniteľ pohybového trenia je totiž ovykle menší, ako súčiniteľ statického trenia. Teda ak je už kniha v pohybe, stačí nám na jej udržanie v pohybe po podložke menšia sila, ako sme potrebovali na uvedenie knihy do pohybu po podložke. Takže tu existuje určitý bod zlomu. Podobné je to aj s vibrujúcim mobilom, ktorý periodicky mení silu ktorou pôsobí na podložku. V momente keď sa závažie na motorčeku blíži k hornej úvrati a odstredivá sila smerujúca proti gravitačnej sile rastie, príde bod, kedy je táto sila dostatočne veľká na to, aby znížila silu ktorou pôsobí mobil na podložku pod hodnotu sily ktorá odpovedá pokojovej trecej sile. Medzi mobilom a podložkou prestáva statické trenie a dôjde na okamih k pohybovému treniu tj. mobil sa začne voči podložke pohybovať v smere, v akom je práve vektor odstredivej sily rotujúceho závažia. To trvá až do momentu ked závažie prekoná hornú úvrať a vracia sa dole, teda odstredivá sila sa zmenšuje pod hodnotu POHYBOVEJ trecej sily, ktorá je ale MENŠIA ako pokojová trecia sila, pretože súčiniteľ pohybového trenia je menší ako súčiniteľ pokojového trenia.

Podobný vzťah je aj medzi pneumatikou auta a vozovkou. Formuliam nikdy pri štarte nepreklzujú pneumatiky, pretože obsahujú trakčnú kontrolu a tá to nedovolí. Taktiež systém ASR ktorý je súčasťou ESP obdobným spôsobom výrazne pomáha pri akcelerácií auta po čistom ľade, a to aj do mierneho kopca, sila ktorou pôsobí pneumatika na ľad neprekročila hodnotu statického trenia. Pretože akonáhle kolesá začnú preklzovať jedná sa už o pohybové trenie a trecia sila medzi pneumatikou a ľadom sa zníži! Čo je v rozpore s predstavou mnohých vodičov. Obdobne funguje aj ABS pri brzdení.

Záver: Keby sa mobil vznášal vo vákuu bez gravitácie, kde na neho nepôsobí silou podložka na ktorej leží, tak by sa pri vibrovaní ani nepohol.
Martin mato.kresak(zavináč)centrum.sk 8.11.2014 21:49:46

Kedy s nim bude sud ohgladne tej odmeny ? Mohlo by to byt celkom zaujimave :)
Laco 17.6.2014 18:56:09

@Slavo
Zľahla sa po ňom zem. (obrazne)
12345>>>