Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Wakefieldova štúdia


Andrew Jeremy Wakefield a jeho štúdia, kde spája vakcínu MMR so vznikom autizmu.

 

Zistenia


Nástup symptómov správania bol rodičmi spojený s očkovaním proti osýpkam, príušniciam a rubeole u ôsmich z 12 detí, s infekciou osýpkami u jedného dieťaťa a zápalom stredného ucha u druhého. Všetkých 12 detí malo črevné abnormality od lymfoidnej nodulárnej hyperplázie po aftovú vredovú chorobu. Histológia preukázala nepravidelný chronický zápal v hrubom čreve u 11 detí a reaktívnu ileálnu lymfoidnú hyperpláziu u siedmich detí, ale bez granulómov. Medzi poruchy správania patril autizmus (deväť), dezintegračná psychóza (jedna) a možná postvírusová alebo očkovacia encefalitída (dve). Nezistili sa žiadne fokálne neurologické abnormality a testy MRI a EEG boli normálne. Abnormálne laboratórne výsledky významne zvýšili hladinu kyseliny metylmalonovej v moči v porovnaní s porovnateľnými kontrolami (p = 0,003), nízkym hemoglobínom u štyroch detí.


Výsledky


Klinické podrobnosti o deťoch sú uvedené v tabuľke 1 , tabuľke 2 . Žiadny nemal neurologické abnormality pri klinickom vyšetrení; MRI snímky, EEG a profily mozgovomiechového moku boli normálne; a krehký × bol negatívny. Budúce vývojové záznamy ukazovali uspokojivé dosiahnutie skorých míľnikov u všetkých detí. Jediné dievča (dieťa s číslom osem) bolo v porovnaní so staršou sestrou pomalé. Následne sa zistilo, že má koarktáciu aorty. Po chirurgickej úprave aorty vo veku 14 mesiacov rýchlo napredovala a naučila sa rozprávať. Reč sa stratila neskôr. Dieťa štyri bolo prvý rok života sledované kvôli širokému premosteniu nosa. Vo veku 1 roka bol z následného sledovania prepustený ako vývojovo normálny.

 

U ôsmich detí bol vznik problémov v správaní spojený s očkovaním proti osýpkam, príušniciam a rubeole, či už rodičmi alebo detským lekárom. U piatich sa vyskytla skorá nežiaduca reakcia na imunizáciu (vyrážka, horúčka, delírium; a v troch prípadoch kŕče). U týchto ôsmich detí bol priemerný interval od vystavenia prvým príznakom správania 6,3 dňa (rozmedzie 1–14). Rodičia nemali jasno v načasovaní nástupu brušných príznakov, pretože deti v tom čase neboli vyškolené na toaletu alebo preto, že ich správanie nebolo schopné komunikovať.
Jedno dieťa (dieťa štyri) dostalo v 15 mesiacoch monovalentnú vakcínu proti osýpkam, potom sa jeho vývoj spomalil (potvrdené profesionálnymi hodnotiteľmi). V súčasnosti nie je s vakcínou nijako spojené. Dostal dávku vakcíny proti osýpkam, príušniciam a rubeole vo veku 4,5 roka, deň po tom, čo jeho matka opísala výrazné zhoršenie jeho správania, ktoré súvisí s imunizáciou. Dieťa deväť dostalo v 16. mesiaci vakcínu proti osýpkam, príušniciam a rubeole. V 18 mesiacoch sa u neho vyvinul opakovaný zápal stredného ucha odolný voči antibiotikám a prvé príznaky správania, vrátane nezáujmu o jeho súrodenca a nedostatku hry.


Diskusia


Popisujeme model kolitídy a ileálno-lymfoidnej hyperplázie u detí s vývojovými poruchami. Črevné patológie a patológie správania sa mohli vyskytnúť náhodne spolu, čo odráža skreslenie výberu v skupine, ktorú si sám odoslal; uniformita intestinálnych patologických zmien a skutočnosť, že predchádzajúce štúdie zistili intestinálnu dysfunkciu u detí s poruchami autistického spektra, však naznačujú, že spojenie je skutočné a odráža jedinečný chorobný proces.
Asperger prvýkrát zaznamenal súvislosť medzi celiakiou a behaviorálnymi psychózami.4 Walker-Smith a kolegovia5 zistili nízke koncentrácie alfa-1 antitrypsínu u detí s typickým autizmom a D'Eufemia a kol6identifikovali abnormálnu črevnú permeabilitu, znak enteropatie tenkého čreva, u 43% skupiny autistických detí bez gastrointestinálnych symptómov, ale nie v zhodných kontrolách. Tieto štúdie, spolu s našimi, vrátane dôkazov o anémii a nedostatku IgA u niektorých detí, by podporili hypotézu, že dôsledky zapáleného alebo nefunkčného čreva môžu hrať úlohu v zmenách správania u niektorých detí.
Teória autizmu „nadbytku opioidov“, ktorú ako prvý predložili Panksepp a kolegovia7 a neskôr Reichelt a kolegovia8 a Shattock a kolegovia9navrhuje, aby autistické poruchy boli výsledkom neúplného rozkladu a nadmerného vstrebávania peptidov odvodených z čreva z potravín vrátane jačmeňa, raže, ovsa a kezínu z mlieka a mliečnych výrobkov. Tieto peptidy môžu mať centrálny opioidný účinok priamo alebo tvorbou ligandov s peptidázovými enzýmami potrebnými na odbúravanie endogénnych opioidov centrálneho nervového systému,9 čo vedie k narušeniu normálnej neuroregulácie a vývoja mozgu endogénnymi encefalínmi a endorfínmi.
Jedným z aspektov narušenej črevnej funkcie, ktorý by mohol umožniť zvýšenú permeabilitu pre exogénne peptidy, je nedostatok fenylsulfotransferázových systémov, ako ich popisuje Waring.10 Normálne sulfátovaná glykoproteínová matrica črevnej steny reguluje bunkovú a molekulárnu prepravu.11 Porušenie tejto matrix a zvýšená priepustnosť čriev, obidva znaky zápalového ochorenia čriev,17môže spôsobiť črevnú aj neuropsychiatrickú dysfunkciu. Narušená enterohepatálna sulfatácia a následná detoxikácia zlúčenín, ako sú fenolové amíny (dopamín, tyramín a serotonín)12môže tiež prispieť. Prítomnosť črevného zápalu aj absencia zistiteľnej neurologickej abnormality u našich detí zodpovedajú exogénnemu vplyvu na mozgové funkcie. Pozorovanie Lucarelliho, že po odstránení provokatívneho enterického antigénu deti dosiahli symptomatické zlepšenie správania, naznačuje reverzibilný prvok v tomto stave.13
Napriek konzistentným gastrointestinálnym nálezom boli zmeny správania u týchto detí heterogénnejšie. V niektorých prípadoch bol nástup a priebeh regresie správania strmý, keď deti stratili všetky komunikačné schopnosti v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. Táto regresia je v súlade s dezintegračnou psychózou (Hellerovou chorobou), ktorá sa zvyčajne vyskytuje, keď normálne vyvíjajúce sa deti vykazujú výrazné zmeny správania a vývojovú regresiu, obvykle v spojení s určitou stratou koordinácie a funkciou čriev alebo močového mechúra.14 Dezintegračná psychóza sa typicky popisuje u detí po najmenej 2–3 rokoch zjavného normálneho vývoja.
Dezintegračná psychóza sa považuje za pokračovanie osýpkovej encefalitídy, aj keď vo väčšine prípadov sa nikdy nezistí žiadna príčina.14 Vírusová encefalitída môže viesť k autistickým poruchám, najmä ak k nim dôjde v ranom veku.15Vírus rubeoly je spájaný s autizmom a implikuje sa aj kombinovaná vakcína proti osýpkam, príušniciam a ružienke (namiesto monovalentnej vakcíny proti osýpkam). Fudenberg16poznamenal, že u 15 z 20 autistických detí sa prvé príznaky vyvinuli do týždňa po očkovaní. Gupta17komentoval štrajkujúci vzťah medzi očkovaním proti osýpkam, príušniciam a ružienke a nástup symptómov správania u všetkých detí, ktoré vyšetroval na regresívny autizmus. Vírus osýpok18, 19 a očkovanie proti osýpkam20 boli implikované ako rizikové faktory pre Crohnovu chorobu a u detí s autoimunitnou hepatitídou sa zistila pretrvávajúca infekcia vírusom kiahní proti osýpkam.21
Nepreukázali sme súvislosť medzi vakcínami proti osýpkam, príušniciam a rubeole a opísaným syndrómom. Prebiehajú virologické štúdie, ktoré môžu pomôcť vyriešiť tento problém.
Ak existuje príčinná súvislosť medzi vakcínami proti osýpkam, príušniciam a ružienke a týmto syndrómom, možno očakávať zvýšený výskyt po zavedení tejto vakcíny vo Veľkej Británii v roku 1988. Publikované dôkazy nie sú dostatočné na preukázanie zmeny výskytu22 alebo spojenie s vakcínami proti osýpkam, príušniciam a rubeole.23 Genetickú predispozíciu k poruchám autistického spektra naznačuje nadmerné zastúpenie u chlapcov a vyššia miera zhody u monozygotných ako u dizygotických dvojčiat.15V súvislosti s náchylnosťou na infekciu zaznamenali Warren a kolegovia genetickú asociáciu s autizmom, spojenú s nulovou alelou génu komplementu (C) 4B, ktorá sa nachádza v oblasti triedy III komplexu veľká histokompatibilita.24 C4B -génové produkty sú rozhodujúce pre aktiváciu dráhy komplementu a ochranu pred infekciou: jedinci, ktorí zdedia jednu alebo dve nulové alely C4B, nemusia správne zaobchádzať s určitými vírusmi, čo môže prípadne zahŕňať oslabené kmene.
Koncentrácie kyseliny metylmalonovej v moči boli zvýšené u väčšiny detí, čo poukazuje na funkčný nedostatok vitamínu B12. Aj keď koncentrácie vitamínu B12 boli normálne, sérum B12 nie je dobrým meradlom funkčného stavu B12.25Vylučovanie kyseliny metylmalonovej v moči je zvýšené pri poruchách, ako je Crohnova choroba, pri ktorých sa kobalamín vylučovaný žlčou neabsorbuje. Podobný problém sa mohol vyskytnúť aj u detí v našej štúdii. Vitamín B12 je nevyhnutný pre myelinogenézu vo vyvíjajúcom sa centrálnom nervovom systéme, čo je proces, ktorý je dokončený až okolo 10. roku života. Nedostatok B12 preto môže byť faktorom prispievajúcim k vývojovej regresii.26
Zistili sme chronickú enterokolitídu u detí, ktorá môže súvisieť s neuropsychiatrickou dysfunkciou. Vo väčšine prípadov sa príznaky objavili po očkovaní proti osýpkam, príušniciam a ružienke. Na vyšetrenie tohto syndrómu a jeho možného vzťahu k tejto vakcíne sú potrebné ďalšie vyšetrenia.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/fulltext


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: